NL

Drie uitdagingen voor gelijke kansen

Drie uitdagingen voor gelijke kansen
Wat zegt het onderzoek?

Wat zorgt voor ongelijke kansen?

Er gaat veel goed in ons onderwijs. Het Nederlandse onderwijs geldt als een van de meest innovatieve stelsels ter wereld. Leerlingen presteren gemiddeld goed en de aansluiting op de arbeidsmarkt is veel beter dan in andere landen. Maar er is tegelijkertijd een zorgelijke ontwikkeling zichtbaar: het opleidingsniveau van ouders is in de afgelopen tien jaar steeds bepalender geworden voor het onderwijsniveau van hun kinderen en voor het type onderwijs dat zij volgen.De ongelijkheid in de verdeling van onderwijskansen wordt vooral zichtbaar in:

● Elementary school advice
● advancements in secondary education, and
● segregation in secondary education and its impact on the shortage of teachers.

Wat kunnen we eraan doen?
  1. Het gevoel van onrechtvaardigheid en de zorg om de oplopende ongelijkheid, maken dat veel basisscholen hun beleid rond de advisering aangepast hebben. We zien steeds vaker dat adviezen niet alleen door leerkrachten in groep 8 gegeven worden, maar dat hier ook de ib’er en andere collega’s bij worden betrokken. Bovendien zien we dat een deel van de scholen actief adviezen bijstelt als na de eindtoets blijkt dat de leerling hoger heeft gepresteerd.
  2. Naast het anders organiseren van brugklassen, kunnen scholen voor voortgezet onderwijs opstroom van leerlingen en stapelen van diploma’s ondersteunen en faciliteren. Er zijn scholen die dit actief doen, waardoor meer leerlingen slagen met een diploma op een hoger niveau. Het helpt als de school hoge verwachtingen heeft van 4 leerlingen en bijvoorbeeld leerlingen met een meervoudig advies bij twijfel in het hoogste niveau plaatst.
  3. Hoe kunnen we de oplopende segregatie tegengaan? Helpt het om de werving meer actief te richten op een meer heterogene leerlingenpopulatie? Hoe kunnen scholen voor een bredere populatie leerlingen aantrekkelijk worden gemaakt? Kan dat met een breed aanbod van (extracurriculaire) activiteiten? Een deel van de oplossing ligt bij besturen en beleidsmakers, die in hun beleid segregatie kunnen tegengaan.